Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie ,,organu uprawnionego” (sądu, lub organu prowadzącego postępowanie karne) uczestników postępowania (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania) z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego”, bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu lekarzowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za wizytę u lekarza sądowego pacjent nie uiszcza opłaty.

Przepisy regulujące status i czynności lekarza sądowego:

– Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 848 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i tryb finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2013r.Nr 467 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru  zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 86 z późn. zm.).